Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDB6R1
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DDB676

Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 09.01.2023

 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), чрез своите официални фитосанитарни инспектори извършва фитосанитарен контрол върху растения, растителни продукти и други обекти, с които могат да се пренасят и разпространяват карантинни и регулирани некарантинни вредители.


Провежда системни наблюдения на растенията в местата на отглеждане и производство, както и на растенията и растителните продукти, намиращи се в складове, събирателни и разпределителни центрове, тържища и пазари, за наличие и поява на вредители, и за прилагане на фитосанитарни мерки целящи предотвратяване на установяването и разпространението на вредителите на територията на България.
 Извършва инспекции на пратки с растения, растителни продукти и други обекти, предмет на международна търговия, за предотвратяване на въвеждането и разпространението на вредители на територията на България и ЕС.


Издава фитосанитарни сертификати за износ или реекспорт, в съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител при внос на растения, растителни продукти и други обекти.


Издава растителни паспорти за растения, растителни продукти и други обекти, предназначени за движение в рамките на територията на България и ЕС.


При установяване наличието на карантинен вредител предприема всички мерки за унищожаване на вредителя или ограничаване на неговото разпространение.

Всички лица, които отглеждат растения и растителни продукти, ги поддържат и съхраняват в добро фитосанитарно състояние. При констатирани нарушения, официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ дават задължителни предписания за отстраняването им и съставят актове по ЗАНН.


Всички лица, които внасят, произвеждат, преработват и/или отглеждат растения и растителни продукти, както и събирателните и разпределителни центрове, стоковите тържища и пазарите на производители на такива растения и растителни продукти, се регистрират в съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще осъществяват дейността си. Условията и реда за вписване в Официалният регистър на професионалните оператори са определени в Закона за защита на растенията.


БАБХ контролира съответствието на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с нормативно установените изисквания за качество и поддържа национален регистър на търговците на пресни плодове и зеленчуци.

Фитосанитарен контрол:

РАМКОВ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ