Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

БАБХ затвори детска млечна кухня в град Монтана

Дата на публикуване: 31.01.2024
Последна актуализация: 31.01.2024

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши проверка след постъпил сигнал до Директора на ОДБХ – Монтана относно приготвяне на храна, която се предоставя в детска млечна кухня в града.

Инспекторите от Агенцията извършиха проверка на обекта, при която установиха наличие на единични инсекти (хлебарки).

Предвид тежестта на нарушението са издадени и връчени Разпореждане и Заповед за спиране на дейността на обекта, а на отговорното лице е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

Предприети са своевременни мерки: да зачестят ДДД обработванията от специализираната фирма за извършване на дейността;  да се проведе обучение извън изготвената програма за 2024 г. на персонала относно технологичната обработка на хранете.

След изпълнение на описаните мерки и представяне на доказателства от страна на оператора за предприети действия и липса на инсекти, обектът ще бъде пуснат да работи.

Във връзка със създалата се ситуация, детската кухня ще бъде подложена на засилен  ежемесечен мониторинг от страна на БАБХ.

Лицето, подало сигнала е уведомено писмено за предприетите действия.