Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFS6V0
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFS6V3

Здравеопазване и хуманно отношение към животните - Образци на документи

Дата на публикуване: 18.08.2022
Последна актуализация: 27.01.2023

ЗХОЖ-9 - ВМС за транспорт-придвижване на животни

ЗХОЖ - 12Б Протокол за загробване на животни

ЗХОЖ-16 Протокол/сметка  № ... за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация
ЗХОЖ-17 - Удостоверение за регистрация на животновъден обект
ЗХОЖ-17Г - Удостоверение за регистрация на животновъден обект за временно отглеждане на животни
ЗХОЖКФ-17Д - Заявление за рег. на ЖО - лично стопанство
ЗХОЖКФ-17Е - Завеление за рег. на ЖО    

ЗХОЖ-18 - Удостоверение за регистрация на карантинно помещение

Обрзец ЗХОЖ - 27 Б - Протокол за преглед на пчелин

ЗХОЖ-28б - Писмо за изпращане на взетите проби за изследване

Опис приложение 1 към образец ЗХОЖ-28б

ЗХОЖ-33а - Опис към образец ЗХОЖ - 28б

ЗХОЖ - 41 А - заявление за издаване на разрешително за - опитни животни

Образец ЗХОЖ - 44 - сертификат за одобрение на транспортно средство

Образец ЗХОЖ - 45 - Удостоверение за правоспособност на водачи и придружители на животни

ЗХОЖ - 48 Б - заявление за издаване на лиценз за превоз на животни

Образец ЗХОЖ - 61 - Контролен лист за проверка на животновъдни обекти - кокошки носачки

ЗХОЖ-66 - Удостоверение за регистрация на търговец
ЗХОЖ-67 - Регистър на търговците на животни
ЗХОЖ-68 - Паспорт на едро преживно животно
ЗХОЖ-69 - Регистър на животновъден обект

Образец ЗХОЖ - 84 Б - Контрол лист за проверка на животновъдни обект - телета
ЗХОЖКФ-87Б - Декларация за инвентаизация на животните
ЗХОЖ-96 - Декларация за идентификация на животни

Образец ЗХОЖ 98 А - Контролен лист за проверка на ССЖ - лични стопанства ХОЖ

Обрзец ЗХОЖ - 99 А - контролен лист за проверка на ж. о. с интензивно отглеждане на ССЖ - ХОЖ

Образец ЗХОЖ - 100 - Контролен лист за проверки по време на транспорт - Регламент 1 от 2005

ЗХОЖ-104В - Разпореждане 139б ал.1 т.1 от ЗВД
ЗХОЖ-104Г - Разпореждане 139б ал.1 т.2 от ЗВД
ЗХОЖ-104Д - Разпореждане 139а ал.1 ЗВД - забрана движение
ЗХОЖ-104Е - Разпореждане 139а ал.1 ЗВД - регистрация на ЖО и или идентификация на животните
ЗХОЖ-104Ж - Разпореждане 139а ал.1 и 4 ЗВД

Образец ЗХОЖ 124 - Електронна регистрация на кучета

ЗХОЖ-125 - Завление за регистрация на вет. лечебно заведение
ЗХОЖ-127 - Завление за регистрация на ветеринарен лекар
ЗХОЖ-128 - Удостоверение за региатрация на вет. лечебно заведение
ЗХОЖ-129 - Удостоверение за регистрация на вет. лекар

ЗХОЖ - 134 А - Контролен лист за проверка на птицевъдни обекти

ЗХОЖ - 138 Б -Контролен лист за проверка на животновъдни обекти - свине ХОЖ

ЗХОЖ-140 - ВМС от системата ВетИС

ЗХОЖ-147 Контролен лист за проверка на животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на бройлери за спазване правилата за хуманно отношение към тях
ЗХОЖ-151Б - Образец на Паспорт за ЕКЖ
ЗХОЖ-156Б - Завление за издаване на паспорт за ЕКЖ
ЗХОЖ-158 - Контролен лист за проверка на ВЛЗ

Образец ЗХОЖ - 161 - Контролен лист за извършване на одити ХОЖ

ЗХОЖ - 162 - Протокол за пшроверка на животни по време на транспорт

Образец ЗХОЖ - 167А - Контролен лист за проверка на приюти

ЗХОЖ - 169 - Контролен лист за проверка на Вивариуми

​​​​​​​ЗХОЖ-177а - Заявление за вписване в рег. на производител търговец на официални иднтификатори    
​​​​​​​ЗХОЖ-178а - Декларация от производител търговец на официални иднтификатори
​​​​​​​ЗХОЖ-179А - Удостоверение за вписване в рег. на производител търговец на официални иднтификатори
​​​​​​​ЗХОЖКФ-181 - Справка по чл. 13, ал. 1 от Наредба 6
​​​​​​​ЗХОЖКФ-182 - Справка по чл. 13, ал. 2 от Наредба 6

ЗХОЖ - 184 - Контролен лист за проверка на пазари за животни

ЗХОЖ-192Г - Доклад от проверка на място по идентификация и регистрация на жив. обект

ЗХОЖ - 195 А - Контролен лист за проверка на животновъдни обекти за аквакултури

ЗХОЖ - 205 - Приложение за вид и брой транспортирани животни към лиценз за превоз  - продължителни пътувания

ЗХОЖ - 206 - приложение с вид и брой на транспортирани животни към лиценз за превоз - кратки пътувания

ЗХОЖ-207А - Разпореждане - сурово мляко

ЗХОЖ - 210 А-1 - приложение 5, заявление за становище по Наредба № 4 от 2008 г., мярка 14

210 Б-1 - Приложение VI, мярка 14 ХОЖ

ЗХОЖ-211 - Акт за вземане на проба сурово мляко - Бруцелоза

ЗХОЖ - 212 Б - Контролен лист за записи в обекти за свине - констатирани наранявания на уши и опашки

Приложение 01 към ЗХОЖ  - 212 Б

​​​​​​​ЗХОЖ-214 - Завление Подмярка 4.1. - сурово мляко
​​​​​​​ЗХОЖ-215 - Становище Подмярка 4.1. - сурово мляко

Образец ЗХОЖ 229 Б - Констативен протокол_помощ за компенсиране_унищожени пчелни кошери

ЗХОЖ - 230 - Протокол за евтаназия на животни

​​​​​​​ЗХОЖ-232 - Констативен протокол при рег. на ЖО - Ферма
ЗХОЖ-233  - Констативен протокол при рег. на ЖО - Пасище
​​​​​​​ЗХОЖ-234 - Сановище към констативен протокол при рег. на ЖО

Обрзец ЗХОЖ - 237 - Заявление за издаване на TRACES сертификат за домашен любимец

Обрзец ЗХОЖ - 238 - заявление за издаване на констативен протокол за одобрение на транспортно средство

ЗХОЖ-239 - Завление за издаване на становище по подмярка
​​​​​​​ЗХОЖ-240 - Становище - кандидатстване по подмярка​​​​​​​

ЗХОЖ-241 - Становище - изпълнение по подмярка

ЗХОЖ-242 - Заявление за използване на гъстота на отглеждане за пилета - бройлери

ЗХОЖ-243 - Решение за увеличаване на максималната гъстота за отглеждане на пилета - бройлери ​​​​​​​