Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

Анкетна карта за изследване на степента на удовлетвореност на потребителите от предоставяните от БАБХ административни услуги

1. В какво качество ползвате административните услуги?
2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?
3. Необходимата Ви информация достъпна и пълна ли е?
4. По какъв начин бихте искали да получавате информация за дейността ни?
Друг начин за получаване на информация:
5. За колко време бяхте обслужени?
6. Услугите извършват ли се качествено и в срок?
7. Получавате ли пълна, точна и навременна информация?
8. Отнасят ли се към Вас с уважение, разбиране и търпение?
9. Удовлетворява ли Вашите потребности създаденият ред и организация за издаване на документи от БАБХ?
10. Считате ли, че установеното приемно време в БАБХ за извършване на услуги, е достатъчно и удобно за Вас?
11. Считате ли, че ако предложите финансови или материални облаги на служителите, ще бъдете обслужени по-бързо и качествено?
12. Били ли сте обект на корупционни действия от страна на служители на БАБХ?
13. Какви са вашите предложения за промени с цел подобряване на работата ни?