Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ91P4
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ91D2

Продажба на ВЛП от разстояние

Дата на публикуване: 31.10.2022
Последна актуализация: 01.11.2022

 

Съгласно чл. 104 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/6 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 година относно ветеринарните лекарствени продукти (ВЛП) лицата получили разрешение за търговия на дребно с ветеринарни лекарствени продукти в съответствие с чл. 103, параграф 1 от същия регламент, могат да извършват търговия на дребно с ВЛП от разстояние чрез средства за комуникация от разстояние  при спазване на изискванията на Директива 2000/31/ЕО  на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния  пазар  (ОВ  L 178  от  17.7. 2000 г.), Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и на подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането им. 
Търговия на дребно от разстояние с ВЛП може да се извършва само с ВЛП, за които не се изисква ветеринарна рецепта съгласно член 34 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/6. 
Търговия с ВЛП от разстояние може да се извършва при условията на чл. 104 от Регламент (ЕС)  2019/6  от лица, притежаващи разрешение за търговия на дребно, разполагащи със собствена интернет страница, на която да е публикувана информацията по чл. 104, параграф 5 от Регламент  (ЕС)  2019/6  и които са вписани в списъка на търговците на дребно с ВЛП, на които е разрешена такава дейност, поместен в този информационен модул
 

 

Списък на търговците на дребно с ветеринарни лекарствени продукти (ВЛП) в България, на които е предоставено разрешение да предлагат продажба от разстояние на ВЛП

 

„Eлектронна препратка към уебсайта на Европейската агенция по лекарствата за продажба от разстояние на ветеринарни лекарствени продукти“