Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFSEM0
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFSEM3

Ветеринарномедицински продукти - Образци на документи

Дата на публикуване: 18.08.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ:

КВМПИДВМС -1А Лиценз за търговия на дребно с ВМП

КВМПИДВМС-1Б Разрешение за търговия на дребно с ВЛП

КВМПИДВМС-4А Заявление за издаване на разрешение за търговия на дребно с ВЛП

КВМП-7 Заявление за промяна на лиценз за търговия на дребно с ВМП

КВМПИДВМС-7А Заявление за промяна на разрешение за търговия на дребно с ВЛП

КВМПИДВМС -73 Заявление за вписване на търговия от разстояние

КВМП-13 Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека по заявление за издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП

КВМП-14 Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ:

КВМП-2А Лиценз за търговия на едро с ВМП

КВМПИДВМС-2Б Разрешение за търговия на едро с ВЛП

КВМПИДВМС-5А Заявление за издаване на разрешение  за търговия на едро с ВЛП

КВМП-8 Заявление за промяна на лиценз за търговия на едро с ВМП

КВМПИДВМС-8А Заявление за промяна на разрешение за търговия на едро с ВЛП

КВМП-15 Образец на протокол от проведена инспекция на обект за търговия на едро с ВМП по заявление за идаване на лиценз за търговия на едро

КВМПИДВМС – 15А Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на едро с ВЛП по заявление за издаване на разрешение за търговия на едро

КВМПИДВМС - 16А Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на едро с ветеринарни лекарствени продукти

КВМПИДВМС-74 Заявление за разрешение за паралелна  търговия  с ВЛП

ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ:

КВМП-3А Лиценз за производство на ВМП

КВМПИДВМС-3Б  Разрешение з за производство на ВЛП

КВМПИДВМС-6А Заявление за издаване на разрешение  за производство на ВЛП

КВМПИДВМС-9  Заявление за промяна на лиценз за производство на ВМП

КВМПИДВМС-9А Заявление за промяна на разрешение за производство на ВЛП

КВМПИДВМС -72  Допълнение към Лиценз за производство на ВМП

ДЕЙНОСТИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИСНКИ ЦЕЛИ:

КВМП-10A Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

КВМП-11A Заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

КВМП-12A Заявление за издаване на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

КВМП-21A Протокол от проведена  инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества

КВМП-40 Протокол от проведена инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества

КВМП-41A Протокол от проведена  инспекция в обект за търговия на едро с наркотични вещества

КВМП-42A  Протокол от проведена  инспекция в обект за търговия на дребно с наркотични вещества

КВМПИДВМС – 59 А Заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП -70 Протокол от проведена инспекция по заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества

ДРУГИ:

КВМП-17 Протокол за добра производствена практика

КВМПИДВМС-18 А Сертификат за добра производствена практика на производител

КВМП -19 Инструкция за извършване на инспекция на животновъден обект

КВМП-43 Амбулаторен дневникза ветеринарни клиники и амбулатории

КВМП- 62 А Протокол от проведена инспекция на животновъден обект

КВМП-64 Инструкция за употреба на ВМП по каскаден принцип

КВМП-65 Заявление за издаване на сертификат по сертификатната схема на Световната здравна организация

КВМП - 66  Дневник за ветеринарномедицински продукти (ВМП) във ветеринарните клиники и амбулатории

КВМП – 67 Дневник за проведените лечебно-профилактични мероприятия

КВМП- 68 Сертификат за произход и свободна продажба на ВМП

КВМП-69 Сертификат за фармацевтичен продукт

КВМПИДВМС-75 Заявление за регистрация за производство, внасяне и разпространение на активни вещества

Заявление за поправка на очевидна фактическа грешка

 

ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ВМП/ВЛП:

КВМПИДВМС-33 A-Заявление за лицензиране за употреба на ветеринарномедицински продукт

КВМПИДВМС-34 A - Заявление за промяна на разрешението за употреба, или удостоверение за регистрация на лекарствен продукт

КВМПИДВМС – 33Б Заявление за издаване на разрешение за търговия на ВЛП

КВМПИДВМС – 34А Заявление на промяна в разрешение за търговия с ВЛП

КВМПИДВМС – 35А Разрешение за търговия_взаимно признаване

КВМПИДВМС – 36А Разрешение за търговия децентрализирана процедура

КВМПИДВМС – 37А Разрешение за търговия изключителни обстоятелства

КВМПИДВМС – 38А Разрешение за търговия национална процедура

КВМПИДВМС – 39А Допълнение към разрешение за търговия с ВЛП

КВМПИДВМС – 40А Разрешение за търговия последващо признаване

КВМПИДВМС-61-Заявление за подновяване на лиценза за употреба

КВМП-63 Заявление за одобряване на реклама

КВМПИДВМС 71 - Заявление за прехвърляне на права върху лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт

Заявление за извършване на промяна на лиценза за употреба на ВМП

Документи, свързани с инвитро диагностично ветеринарномедицинско средства:

Заявление за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство

Сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство