Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFSUI6
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFSUA4
Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

За земеделските производители

Дата на публикуване: 18.08.2022
Последна актуализация: 31.07.2023

Дневник за проведени растителнозащитни мероприятия и торене

 

Уведомление за производство, внос, въвеждане и търговия с биологични агенти на територията на Република България

 

Заявка за извършване на контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци по желание на търговец или производител

 

Декларация за вложените количества ПРЗ разрешени според Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

 

Декларация за вложените количества ПРЗ, разрешени според Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)

 

Декларация за вложените количества ПРЗ, разрешени според Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)

 

Декларация относно размера на нападнатите площи и установената плътност на вредителите по Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick)

 

Образци на растителни паспорти за движение в рамките на територията на България и ЕС

 

Образци на растителни паспорти за въвеждане и движение в рамките на защитена зона

 

Образци на растителни паспорти за движение в рамките на територията на България и ЕС, съчетани със сертифициращ етикет

 

Образци на растителни паспорти за въвеждане и движение в рамките на защитена зона, съчетани със сертифициращ етикет

 

„Ръководство за интегрирано управление на вредителите при зърнено-житни култури“

 

„Ръководство за интегрирано управление на вредителите при зърнено-бобови култури“

 

„Ръководство за интегрирано управление на вредителите при овощни култури“

 

„Ръководство за интегрирано управление на вредителите при зеленчукови култури“

 

„Ръководство за интегрирано управление на вредителите при технически култури“

 

„Ръководство за интегрирано управление на вредителите при ягодоплодни култури“

 

„Ръководство за интегрирано управление на вредителите при етерично-маслени култури“